Katedra ekonomických studií

Cesta: VŠPJ / Katedra ekonomických studií / Úvodní stránka / Státní závěrečné zkoušky a bakalářské práce

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Podmínky pro přihlášení k SZZ:
 • Viz "Směrnice ke státním závěrečným zkouškám - platné od 1. 11. 2013" (dostupná v IS v Souborech ke stažení).
 • pro studenty oboru Finance a řízení platí následující pravidlo: SZZ sestává z odborné zkoušky a obhajoby bakalářské práce. Na odbornou zkoušku se lze přihlásit tehdy, pokud student splnil všechny povinné a povinně volitelné předměty dané studijním plánem s výjimkou předmětu Praxe. Na obhajobu se lze přihlásit tehdy, pokud student splnil všechny předměty v předepsané struktuře dané jeho studijním plánem (tj. získal minimálně 180 kreditů).

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE - obor FINANCE A ŘÍZENÍ

Problematiku bakalářských prací (dále jen "BP")  upravují následující vnitřní předpisy VŠPJ (všechny dostupné v IS v souborech ke stažení), se kterými je potřeba se seznámit:

 • Studijní a zkušební řád VŠPJ platný od 14.7.2015 (dále jen SZŘ)
 • Směrnice k zamezení plagiátorství (6.4.2011)
 • Směrnice k vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací (26. 4. 2011, dále jen "Směrnice k BP")
Hlavní body přípravy BP:
 • Témata se dle SZŘ vypisují průběžně, a to v IS VŠPJ. Volba tématu se doporučuje přibližně ve 4.-5. semestru, avšak nejpozději v semestru, kdy má student zapsaný předmět Diplomový seminář. Student si prohlédne vypsaná témata v IS a následně kontaktuje toho z vedoucích BP, který zvolené téma vypsal, zda je možné na dané téma a u daného vedoucího práci zpracovávat. Pokud se domluví, přihlásí vedoucí BP studenta ke zvolenému tématu (student se sám zapsat nemůže).
 • Jestliže student nenašel vhodné téma, může navrhnout vlastní téma (potenciálnímu vedoucímu práce či vedoucí katedry). Téma sice nemusí být přijato, což se však v případě témat směřujících k podstatě financí a řízení nestává.
 • Téma BP je ideální spojit s organizací, kde student vykonává praxi.
 • BP z oboru Finance a řízení často obsahují citlivé údaje, jejichž ošetření upravuje Směrnice k BP.
 • Vedoucím BP může být i externí pracovník (dále jen "externí vedoucí BP"), má-li alespoň magisterské vzdělání a současně odborné znalosti a zkušenosti z oblasti tématu dané BP. Styčnou osobou s externími vedoucími BP je administrátor BP, kterým je za KES Ing. Veronika Hedija, Ph.D. (veronika.hedija@vspj.cz)
 • Při zpracování je student povinen pečlivě citovat zdroje použitých myšlenek a dat (viz směrnice k zamezení plagiátorství)! Doslovně převzaté pasáže, vyobrazení apod. (vč. textů a obrázků z internetu!) se zřetelně označují (např. text uvozovkami a kurzívou) včetně doplnění odkazu na zdroj. Parafrázované (vlastními slovy přepsané) myšlenky pak běžnou citací.
 • Student by v BP měl pracovat i se zahraničními prameny. Čerpat je možné z knih ve fondu knihovny (vč. cizojazyčné) VŠPJ,  placených databází VŠPJ, jakými jsou např. Proquest, případně seriózních článků na Google Scholar. Za seriózní zdroj se v akademických kruzích zpravidla nepovažují citace z Wikipedie a podobných volně editovatelných databázích.
 • Formální struktura BP je definována ve Směrnici k BP. Šablony pak naleznete v nápovědě k IS VŠPJ. V případě nesouladu šablony se Směrnicí BP je rozhodující znění Směrnice k BP.
 • Zpracování BP, metodologický postup při tom uplatňovaný  a problematika citací je náplní předmětu Diplomový seminář.
 • Termíny odevzdání BP pro nejbližší kolo státních závěrečných zkoušek (dále jen "SZZ") stanoví harmonogram SZZ KES uveřejněný na internetových stránkách KES (viz soubory níže).
 • Oponenta BP určuje vedoucí BP, případně vedoucí katedry či její zástupce. Oponent musí splňovat stejné podmínky, jaké jsou kladeny na externího vedoucího práce. Pravidlem je, že externě vedené BP oponuje člen KES a interně vedené BP externí oponent.
 • Rámcové termíny obhajob BP (obhajoba je jednou částí SZZ), stanoví harmonogram VŠPJ, konkrétní termíny a rozpisy se objeví na této stránce.

Časový a jmenný rozpis jednotlivých dní bude zveřejněn a průběžně aktualizován na disku „S“ ve složce „SZZ_finance_a_rizeni“.