Katedra ekonomických studií
Publikováno: 25. 4. 2021 02:39
Autor: Ing. Roman Fiala, Ph.D.

Seznam projektů interní grantové soutěže řešených v předchozích letech

Seznam řešených projektů v roce 2020

1. Mezinárodní marketing

hlavní řešitel: Ing. Marie Slabá, Ph.D.

2. Analýza obsahu, úspěšnosti a prostupnosti předmětu Anglický jazyk 1 na oboru Finance a řízení s následným návrhem změny obsahu a organizace výuky

hlavní řešitel: Ing. Martina Winklerová, Ph.D.

3. Analýza vlivu intervenčního cvičebního programu na tělesnou rovnováhu u seniorů

hlavní řešitel: Ing. Martina Winklerová, Ph.D.

4. Ekonomický výzkum inovativních firem v regionu

hlavní řešitel: Ing. Petr Jiříček, Ph.D.

Seznam řešených projektů v roce 2019

1. Využití a vztah podnikatelských subjektů ke značení původu

hlavní řešitel: Ing. Stanislav Rojík, Ph.D.

2. Možnosti propojení metod vícekriteriálního rozhodování a simulačních modelů při řešení reálných rozhodovacích problémů

hlavní řešitel: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

3. Ověření platnosti Gibratova zákona pomocí kvantilové regrese

hlavní řešitel: Ing. Roman Fiala, Ph.D.

4. Analýza potenciálu lidských zdrojů, ekonomického a inovačního potenciálu v krajích ČR s doporučením pro Kraj Vysočina

hlavní řešitel: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.

5. Rozjezdy II. Pro rozvoj studentského potenciálu studentů a absolventů VŠPJ

hlavní řešitel: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

6. Implementace společenské odpovědnosti podniků v českých podmínkách

hlavní řešitel: Ing. Simona Činčalová, Ph.D.

7. Interaktivní forma výuky jako paradigma vzdělávacího procesu

hlavní řešitel: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

8. Spotřebitelské chování v oblasti privátních značek

hlavní řešitel: Ing. Marie Slabá, Ph.D.

Seznam řešených projektů v roce 2018

1. Model prostupnosti předmětů Podniková ekonomika a Finanční účetnictví v systému zvyšování kvality VŠPJ

hlavní řešitel: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

2. Platnost Gibratova zákona v zemích Visegrádské skupiny

hlavní řešitel: Ing. Roman Fiala, Ph.D.

3. Rozjezdy pro rozvoj podnikatelského potenciálu studentů VŠPJ

hlavní řešitel: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

4. Regionální značky potravin jako konkurenční výhoda

hlavní řešitel: Ing. Martina Chalupová, Ph.D.

5. Rozvoj 3D modelu pro ekonomické hodnocení investic

hlavní řešitel: Ing. Petr Jiříček, Ph.D.

6. Inovace výuky předmětů Management jakosti výrobků a služeb a Quality management of products and services

hlavní řešitel: Doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Seznam řešených projektů v roce 2017

1. Bariéry mezinárodních mobilit studentů – implikace pro VŠPJ

hlavní řešitel: Ing. Jakub Dostál, Ph.D.

2. Vliv vybraných faktorů na výkonnost firem v České republice

hlavní řešitel: Ing. Veronika Hedija, Ph.D.

3. Model pro ekonomické hodnocení inovačních projektů

hlavní řešitel: Ing. Petr Jiříček, Ph.D.

4. Inovace výuky předmětů Makroekonomie a Macroeconomics na VŠPJ

hlavní řešitel: Ing. Petr Musil, Ph.D.

5. Návrh systému indikátorů pro měření ekonomické udržitelnosti podniků cestovního ruchu či služeb

hlavní řešitel: Doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Seznam řešených projektů v roce 2016

1. Mapování inovačního potenciálu regionu

hlavní řešitel: Ing. Petr Jiříček, Ph.D.

2. Hodnocení ekonomické udržitelnosti cestovního ruchu v České republice

hlavní řešitel: doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Seznam řešených projektů v roce 2015

1. Analýza systému fungování veřejných vysokých škol

hlavní řešitel: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

2. Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb státní správy a samosprávy v Kraji Vysočina a ÚSK Banská Bystrica

hlavní řešitel: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.

3. Pilotní inovační databáze regionu

hlavní řešitel: Ing. Petr Jiříček, Ph.D.

4. Vztah mezi velikostí firem, jejich růstem a genderovými charakteristikami podniků

hlavní řešitel: Ing. Roman Fiala, Ph.D.

Seznam řešených projektů v roce 2014

1. Management a financování inovačních projektů

hlavní řešitel: Ing. Petr Jiříček, Ph.D.

2. Návrh výuky předmětu "Elektronický obchod" v budované počítačové laboratoři

hlavní řešitel: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

3. Vydání monografie Management lidských zdrojů, teoretické a praktické aspekty

hlavní řešitel: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.

3. Zařazení simulačních manažerských her do výuky

hlavní řešitel: Ing. Lenka Lízalová, Ph.D.

Seznam řešených projektů v roce 2013

1. Lokální multiplikátor

hlavní řešitel: Ing. Martina Chalupová

2. Nehmotná aktiva a výkonnost podniků, klastrů a nákupních aliancí

hlavní řešitel: Ing. Roman Fiala, Ph.D.

3. Systémově integrovaný návrh inteligentního modelu virtuálního prostředí vysoké školy v oblasti e-learningu

hlavní řešitel: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

4. Vliv dopravní infrastruktury a vzdálenosti od centra kraje na ekonomickou a sociální úroveň okresů a ORP kraje Vysočina

hlavní řešitel: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.

5. Volba vhodné organizační architektury podniku za účelem zvýšení jeho výkonu

hlavní řešitel: Doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.

6. Výzkum regionálních značek v regionu Dolní Rakousko

hlavní řešitel: Ing. Stanislav Rojík

Seznam řešených projektů v roce 2012

1. Genderová mzdová mezera ve vybraných nemocnicích Jihomoravského kraje

hlavní řešitel: Ing. Veronika Hedija, Ph.D.

2. Komparace ukazatelů finanční analýzy podniků

hlavní řešitel: Ing. Lenka Lízalová, Ph.D.

3. Regionální značky potravin na Vysočině

hlavní řešitel: Ing. Martina Chalupová

4. Vliv důvěry, pověsti a dalších nehmotných aktiv na výkonnost podniku

hlavní řešitel: Ing. Roman Fiala

Seznam řešených projektů v roce 2011

1. Phillipsova křivka v českých regionech

hlavní řešitel: Ing. Roman Fiala

2. Výzkum efektivnosti fungování veřejné správy v kraji Vysočina

hlavní řešitel: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...