Katedra ekonomických studií
Publikováno: 23. 4. 2021 03:32
Autor: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

Finance a řízení, Bc

Charakteristika SP

Standardní doba studia je 6 semestrů (tj. 3 roky). Absolventi získají titul Bc.

Garant programu/oboru Finance a řízení: doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D.

Základním cílem studia je dosáhnout u absolventů široké připravenosti pro výkon odborných činností v oblasti středního managementu provozních, personálních, finančních i organizačních oblastí v organizacích všech forem podnikání i ve veřejné správě poskytnutím prakticky orientovaného bakalářského vzdělání. Studijní plán je koncipován tak, aby se absolvent mohl okamžitě zařadit do praxe, ale umožňuje i nadaným studentům pokračování v obdobně orientovaných navazujících magisterských programech.

Absolvent je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi ze základů ekonomie, podnikové ekonomiky, matematiky a statistiky, práva, managementu, marketingu, účetnictví a daní, podnikových i veřejných financí, finančních trhů, finančního řízení i řízení lidských zdrojů. Obecné způsobilosti studentů z hlediska jejich budoucího uplatnění jsou podpořeny výukou cizího jazyka a zařazením předmětů podporujících ekonomicko-manažerské kompetence v podobě prezentačních a komunikačních dovedností. Zvolená specializace potom umožní studentům prohloubit již nabyté znalosti a dovednosti a zaměřit se směrem k předpokládanému budoucímu uplatnění. Součástí studia je celosemestrální praxe, na kterou může navazovat zpracovávaná bakalářská práce.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Finance a řízení

a) prokazuje v odpovídající šíři a míře podrobnosti znalosti:

 • finanční a účetní problematiky
 • matematicko-statistických metod využitelných při zpracování ekonomických dat
 • legislativního rámce fungování ekonomických právnických osob, včetně daňového rámce a způsobů účetního zachycení dat
 • principů investičního a finančního rozhodování ve vazbě na společenskou odpovědnost ekonomických právnických osob
 • znalosti aktuálních manažerských přístupů, podnikových činností a procesů, včetně metod, nástrojů a technologií (IT) k jejich řízení
 • znalosti relevantní pro přípravu na vrcholné manažerské funkce; rovněž znalosti širších souvislostí a dopadů ekonomické činnosti

b) umí v odpovídající šíři a míře podrobnosti:

 • posoudit a analyzovat dopady aktuální ekonomické situace na podnik
 • pracovat s daňovými zákony
 • aplikovat základní nástroje řízení v oblasti pracovně právních vztahů
 • aplikovat marketingové řízení
 • posoudit finanční situaci firmy včetně daňové problematiky
 • aplikovat základní nástroje finančního řízení podniku
 • vypracovat podnikatelský záměr
 • využívat informační technologie a softwarové podpory pro organizační, prezentační a analytické práce
 • komunikovat v pracovním týmu, koordinovat pracovní postupy a součinnosti jednotlivých útvarů v podniku
 • je jazykově vybaven na vyšší komunikativní úrovni jazyka

c) se uplatní například:

 • jako manažer
 • jako ekonom
 • jako personalista
 • jako administrativně-ekonomický pracovník
 • jako bankovní/finanční konzultant či poradce
 • jako účetní
 • jako samostatný podnikatel

Studijní povinnosti

Standardní doba bakalářského studia odpovídá třem akademickým rokům, kdy student musí získat nejméně 180 kreditů (tj. průměrně 30 kreditů za 1 semestr), z toho:

 • 160 kreditů z povinných předmětů
 • 12 kreditů z  povinně volitelných předmětů
 • 8 kreditů z volitelných předmětů

Výuka probíhá v 6 semestrech, kdy každý semestr sestává ze 14 týdnů výuky a 5 týdnů zkouškového období. 

V prvních třech semestrech je doporučeno studovat povinné předměty, v dalších semestrech má již student možnost volby a může si vybrat z nabízených povinně volitelných předmětů (2 bloky). Výjimkou je šestý semestr vyhrazený pro praxi a zpracování bakalářské práce.

Mezi povinné předměty jsou zařazeny také jazyky, každý student musí absolvovat anglický či německý jazyk - výuka je rozložena do 4 semestrů.

V rámci povinně volitelných předmětů si mohou studenti vybírat ze dvou bloků předmětů. První blok tvoří předměty, které jsou zaměřeny zejména na získávání a rozvíjení tvrdých dovedností. Druhý blok předmětů na druhou stranu obsahuje předměty, které posilují schopnost využívat získané znalosti a dovednosti v praxi a jejichž výuka probíhá jen formou cvičení a dále předměty, které jsou primárně zaměřeny na měkké dovednosti studenta. Aby bylo zajištěno vyvážení získaných znalostí a dovedností absolventa, z každého bloku si musí student zvolit minimálně jeden předmět.

Student musí během studia absolvovat alespoň jeden předmět v cizím jazyce dle aktuální nabídky. 

Součástí studijního plánu je odborná praxe v rozsahu 15 týdnů, která slouží k dalšímu prohloubení znalostí a dovedností studenta a umožňuje mu získat zkušenosti nezbytné pro rychlý a plynulý přechod do praxe. Na výkon odborné praxi je navázán předmět Praxe FŘ. V rámci předmětu probíhá jednak příprava studentů na odbornou praxi, jednak průběžné monitorování praxe a vyhodnocení odborné praxe po jejím ukončení. Samotný výkon praxe probíhá u předem domluveného poskytovatele praxe (firmy, organizace, úřady apod.). Studenti, kteří již před či v průběhu studia pracují (zejména studenti kombinované formy studia), mohou požádat o uznání předmětu Praxe FŘ.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...