Katedra ekonomických studií
Publikováno: 17. 10. 2022 08:17
Autor: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

Závěrečné práce

Informace k závěrečným pracím

Problematiku bakalářských prací (dále jen "BP")  upravují následující vnitřní předpisy VŠPJ (všechny dostupné v IS), se kterými je potřeba se seznámit:

Hlavní body přípravy BP:
 • Témata se dle SZŘ vypisují průběžně, a to v IS VŠPJ. Student je povinen vybrat si téma své bakalářské práce nejpozději do konce čtvrtého semestru akademického roku bakalářského studijního programu. Student si prohlédne vypsaná témata v IS a následně kontaktuje toho z vedoucích BP, který zvolené téma vypsal, zda je možné na dané téma a u daného vedoucího práci zpracovávat. Pokud se domluví, přihlásí se student ke zvolenému tématu.
 • Jestliže student nenašel vhodné téma, může navrhnout vlastní téma (potenciálnímu vedoucímu práce či vedoucí katedry). Téma sice nemusí být přijato, což se však v případě témat směřujících k podstatě financí a řízení nestává.
 • Téma BP je ideální spojit s organizací, kde student plánuje vykonat praxi.
 • BP z programu/oboru Finance a řízení občas obsahují citlivé údaje, jejichž ošetření upravuje Směrnice k BP. Pokud je to možné, je vhodnější se citlivým údajům vyhnout.
 • Vedoucím BP může být i externí pracovník (dále jen "externí vedoucí BP"), má-li alespoň magisterské vzdělání a současně odborné znalosti a zkušenosti z oblasti tématu dané BP. Styčnou osobou s externími vedoucími BP je koordinátor BP, kterým je za KES Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vspj.cz)
 • Při zpracování je student povinen pečlivě citovat zdroje použitých myšlenek a dat (viz směrnice k zamezení plagiátorství)! Doslovně převzaté pasáže, vyobrazení apod. (vč. textů a obrázků z internetu!) se zřetelně označují (např. text uvozovkami a kurzívou) včetně doplnění odkazu na zdroj. Parafrázované (vlastními slovy přepsané) myšlenky pak běžnou citací.
 • Student by v BP měl pracovat i se zahraničními resp. cizojazyčnými prameny. Čerpat je možné z knih ve fondu knihovny (vč. cizojazyčné) VŠPJ,  placených databází VŠPJ, jakými jsou např. Proquest, případně seriózních článků na Google Scholar. Za seriózní zdroj se v akademických kruzích zpravidla nepovažují citace z Wikipedie a podobných volně editovatelných databázích. K dalším důvěryhodných zdrojům se lze dostat přes vzdálený přístup do Národní knihovny (student může požádat svého vedoucího práce nebo si přístup zřídit sám). V práci by měl být použit minimálně 1 cizojazyčný zdroj.
 • Formální struktura BP je definována ve Směrnici k BP. Šablony pak naleznete v nápovědě k IS VŠPJ. V případě nesouladu šablony se Směrnicí BP je rozhodující znění Směrnice k BP. 
 • Doporučený rozsah bakalářské práce je 30-60 stran (počítáno od úvodu po závěr).
 • Zpracování BP, metodologický postup při tom uplatňovaný  a problematika citací jsou náplní předmětu Diplomový seminář, resp. Zpracování bakalářské práce 1 a 2.
 • Termíny odevzdání BP pro nejbližší kolo státních závěrečných zkoušek (dále jen "SZZ") stanoví harmonogram SZZ KES uveřejněný na internetových stránkách KES (viz soubory níže).
 • Oponenta BP určuje vedoucí BP, případně vedoucí katedry či její zástupce. Oponent musí splňovat stejné podmínky, jaké jsou kladeny na externího vedoucího práce. Pravidlem je, že externě vedené BP oponuje obvykle člen KES a interně vedené BP externí oponent. Student může vedoucímu BP doporučit externího oponenta (zejména z firmy, které se BP týká).
 • Rámcové termíny obhajob BP (obhajoba je jednou částí SZZ) stanoví harmonogram VŠPJ, konkrétní termíny a rozpisy se objeví na této stránce.

Směrnice k ZP

Směrnici pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava najdete zde

Harmonogram ZP

Harmonogram pro příslušný semestr naleznete v souborech níže.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...