Finance a řízení, Bc

Charakteristika SP

Standardní doba studia je 6 semestrů (tj. 3 roky). absolventi získají titul Bc.

Garant oboru: Ing. Veronika Hedija, Ph.D.

Základním cílem studia je dosáhnout u absolventů široké připravenosti pro výkon odborných činností v oblasti středního managementu provozních, personálních, finančních i organizačních oblastí v organizacích všech forem podnikání i ve veřejné správě poskytnutím prakticky orientovaného bakalářského vzdělání. Studijní plán je koncipován tak, aby se absolvent mohl okamžitě zařadit do praxe, ale umožňuje i nadaným studentům pokračování v obdobně orientovaných navazujících magisterských programech.

Absolvent je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi ze základů ekonomie, podnikové ekonomiky, matematiky a statistiky, práva, managementu, marketingu, účetnictví a daní, podnikových i veřejných financí, finančních trhů, finančního řízení i řízení lidských zdrojů. Obecné způsobilosti studentů z hlediska jejich budoucího uplatnění jsou podpořeny výukou cizího jazyka a zařazením předmětů podporujících ekonomicko-manažerské kompetence v podobě prezentačních a komunikačních dovedností. Zvolená specializace potom umožní studentům prohloubit již nabyté znalosti a dovednosti a zaměřit se směrem k předpokládanému budoucímu uplatnění. Součástí studia je celosemestrální praxe, na kterou může navazovat zpracovávaná bakalářská práce.

Profil absolventa

Dovednosti absolventa a možnosti jeho uplatnění

  • Posoudí a analyzuje dopady aktuální ekonomické situace na podnik,
  • Umí pracovat s daňovými zákony,
  • Umí aplikovat základní nástroje řízení v oblasti pracovně právních vztahů,
  • Umí aplikovat marketingové řízení,
  • Analýzou účetnictví posoudí finanční situaci firmy včetně daňové problematiky, 
  • Zvládá střediskové řízení podniku z pohledu nákladového i manažerského, včetně dopadů na účetní a daňový systém,
  • Umí vypracovat podnikatelský záměr, případně záměr regionálního rozvoje.
  • Umí komunikovat v pracovním týmu, koordinovat pracovní postupy a součinnosti jednotlivých útvarů v podniku,
  • Aktivně využívá výpočetní techniku pro potřeby řízení,
  • Je jazykově vybaven na vyšší komunikativní úrovni jazyka.

Absolvent oboru Finance a řízení nalezne uplatnění v organizacích soukromého i veřejného sektoru. Je připraven pro výkon profesí především na úrovni středního managementu v útvarech finančních, provozně organizačních a personálních. V soukromém sektoru se uplatní ve výrobních  organizacích i organizacích služeb všech forem podnikání, v sektoru veřejném v institucích na všech úrovních veřejné správy. Absolventi se též mohou uplatnit v neziskových organizacích (státních či nestátních).Rozsah znalostí, dovedností i obecných způsobilostí také umožňuje absolventům pokračovat v odpovídajících magisterských programech.

Specializace

Povinně volitelné předměty jsou seskupeny do pěti specializací, student musí vystudovat jednu z nich (k výběru specializace dochází ve 4.semestru).

Specializace studentů oboru Finance a řízení (FŘ)

Název specializace

Předměty (první je ve 4. semestru; další dva v 5. semestru)

Finance a daně

Finanční analýza; Controlling a řízení nákladů; Daně pro podnikovou praxi

Finanční poradenství

Finanční matematika; Pojišťovnictví a pojistná matematika; Cenné papíry a finanční poradenství

Projektový management

Projektové řízení 1; Projektové řízení 2; Softwarová podpora projektů

Řízení průmyslových procesů

Průmyslová logistika; Řízení výrobních procesů; Řízení kvality výrobních procesů

Veřejná správa a reg. rozvoj

Regionální rozvoj; Státní správa ve veřejné správě; Samospráva ve veřejné správě

Předměty lze studovat i jednotlivě jako volně volitelné.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz