Odborná praxe studentů

Cílem odborné praxe je umožnit studentovi jednak ověřit si vědomosti získané studiem jednotlivých předmětů studijního programu při praktických činnostech v konkrétních situacích organizací, jednak doplnit si tyto vědomosti praktickými poznatky.

V současnosti je odborná praxe rozvržena jednak na třítýdenní prázdninovou praxi, jednak na celosemestrální souvislou odbornou praxi v šestém semestru. Doporučuje se vykonat obě praxe v jedné organizaci jak v České republice, tak i v zahraničí. Obě praxe lze spojit po dohodě s garantem praxí KES a poskytovatelem praxe v jednu 18-týdenní, která se uskuteční před a v průběhu 6. semestru.

Praxe jsou detailně popsány na autentizované části webu Průvodce praxí

Problematiku praxí aktuálně upravuje Směrnice k odborné praxi pro studenty VŠPJ a dále  Interní pokyn vedoucí katedry k odborné praxi pro studenty oboru Finance a řízení. Naleznete v něm jak základní pokyny k průběhu praxe, podmínky ukončení, tak také podmínky pro uznání předmětu Praxe FR (základní údaje o uznání praxí viz též odkaz "Uznávání předmětů").

V případě sporných otázek, předběžných dotazů a jakýchkoliv nejasností se obracejte na garanta praxí, kterým je na KES Ing. Dagmar Frendlovská Ph.D. (dagmar.frendlovska@vspj.cz)

Problematika praxí byla náplní projektu "Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu" financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož řešení proběhlo v letech 2011-2013. Výsledkem projektu je mimo jiné portál praxí praxe.vspj.cz sloužící k propojení nabídky praxí a poptávky studentů po praxích.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz